لیست اتاقها

تاریخ : از ۰۵ دی ۱۳۹۸ تا ۳۰ دی ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : نا‌‌محدود

ظرفیت کل : بدون محدودیت

روش های ثبت نام
۱ یک تخته (از ۰۵ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۹تا ۱۳ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۹) ۴٬۰۰۰ ریال
۲ سوییت ۴ تخته (از ۱۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۹تا ۱۹ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۹) ۶۰٬۰۰۰ ریال

عنوانساعت شروعساعت پایان
برنامه ۱۱۲:۱۸ بعدازظهر۰۲:۱۹ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
برنامه ۲۰۳:۱۲ قبل‌ازظهر۱۲:۱۷ بعدازظهر