معرفی معاون

معاون اداری و مالی

 

نام و نام خانوادگی:  علی لعل بار

مدرک تحصیلی:   دکتری

رشته تحصیلی:  

آدرس پست الکترونیک: