معرفی معاون

 

دکتر ابراهیم گیوکی

سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک