اداره پرداخت ها و هزینه ها

معرفی رییس اداره پرداخت ها و هزینه ها


نام و نام خانوادگی: ابوالفضل طیاری

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: حسابداری