اداره رسیدگی به اسناد مالی

 

اهم وظایف رسیدگی به اسناد مالی:

1. همکاری با مدیر مالی و سایر واحدهای مالی جهت عملیات بستن حسابها در پایان دوره مالی و تهیه صورتهای مالی اساسی و صورتها و گزارشهای میان دوره ای.

2. کنترل اصالت قانونی مستندات پیوست سند حسابداری و صحت مبالغ و عدم قلم خوردگی و مخوش بون آنها و تطبیق پرداختها با قوانین داخلی شرکت و استاندارها و رویه های موجود.

3. کنترل سرفصل حسابها در کلیه سطوح آرتیکل های موجود در اسناد از نظر انطباق با مدارک ضمیمه و موضوع سند و استانداردها و رویه های حسابداری و قوانین دانشگاه.

4. کنترل صحت محاسبات مربوط به دریافت ها و پرداخت های شرکت.

5. کنترل مدارک و مستندات ضمیمه اسناد از نظر کفایت مدارک و صحت محاسبات، جمع تعدادی و ریالی فاکتورها و کفایت تایید کنندگان و ...

6. کنترل گردش حسابها و مانده آنها و اعلام موارد مشکوک یا اشتباهات به مدیر مالی جهت پیگیری یا صدرو اسناد اصلاحی.

7. پیگیری و گزارش اشتباهات موجود در حسابها از نقطه نظر سرفصل و کدینگ حسابها و اقدام در جهت اصلاح اشتباهات.

8. تایید کنترل های صورت گرفته توسط مسئول صدور سند و بررسی اسناد اصلاحی مربوطه و تایید کنترل ممیزی اسناد.

9. نظارت بر ثبت به موقع دفاتر قانونی(روزنامه کل) بر اساس اسناد قطعی شده حسابداری یا خلاصه اسناد حسابداری تهیه شده از سیستم کامپیوتری، مطابق آیین نامه ثبت و نگهدار دفاتر قانونی مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی.

10. پیگیری تسویه حساب با بدهکاران حساب پیش پرداخت ها  قراردادها و سایر بدهی ها و مطالبات.

11. نظارت کامل بر امور پیمانها و مکانهای اجاره ای دانشگاه و کتبرل نحوه پرداخت ها به پیمانکاران و دریافت اجاره مستاجران.

12. کنترل ونظارت بر ضمانت نامه های پیمانکاران و مستاجران اعم از پیش پرداخت، حسن انجام تعهدات و ...

13. اخذ مفاصا حساب بیمه از سازمان تامین اجتماعی و گواهی عدم بدهی مالیاتی از اداره دارایی پس از اتمام عملیات پیمانی پیمانکاران و مستاجران دانشگاه و سایر پیمانکاران.