اداره اموال و املاک

وظایف و اختیارات اداره اموال و املاک:

 

1 – صدور سند حسابداری مربوط به دارائی های ثابت دانشگاه

2 – ثبت اسناد و حواله های اموال در سیستم اموال

3 – بررسی اموال تحویلی پرسنل و تغییر و تحول آنها

4 – تعیین و برررسی ذخیره استهلاک دارائی ها

5 – بررسی و کنترل اموال زنده دامی

6 – جمع آوری و نگهداری اموال مازاد بر نیاز پرسنل و ارائه لیست ان جهت برگزاری مزایده برای فروش

7 – نگهداری اسناد ساختمان ها ، خودروها  و انواع بیمه نامه های دانشگاه

8 – اموال گردانی کلیه قسمت های دانشگاه

9 – ارائه کد حسابداری به انبار جهت صدور حواله

10 – ثبت شماره و مشخصات حواله ها در دفتر ثبت

11 – تحویل گرفتن سفته یا چک جهت ضمانت تحویل اصل مدرک و باز پس دادن پس از تحویل اصل مدرک

12 – تشکیل پرونده اموال جهت کلیه کارکنان دانشگاه

13 – مغایرت گیری کدهای حسابداری مربوط به دارائی های ثابت