مدیر کل امور اداری

 مدیر کل امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

نام و نام خانوادگی: مسعود باقری

 

شرح وظایف
 • سرپرستی امور خدمات اداری از قبیل امور نقلیه، تلفنخانه، خدمتگزاران و نظارت بر حسن انجام امور.
 • کنترل و نظارت بر اجرای مربوط به ارسال و تحویل به موقع نامه های های صادره و وارده.
 • پیش بینی وسیله ایاب و ذهاب برای مامورین، اعضای هیات علمی و غیر عضو هیات علمی که برای انجام ماموریت از طریق دانشگاه اعزام می گردند.
 • نظارت بر برگزاری جشن ها، چراغانی ها، کنفرانس ها و سایر مراسم.
 • پیش بینی کادر مورد نیاز سازمانهاهای تابعه و گزارش به مقام مافوق.
 • تنظیم برنامه کار سازمانهای غیرآموزشی واحد و ایجاد هماهنگی بین آنها.
 • تهیه و تنظیم گزارش و صورتجلسه از حوادث و اتفاقات و وقایع و تسلیم آن به مقامات واحد.
 • نظارت بر سفارش خرید و درخواست ها و اجناس و اقلامی که به انبار وارد و یا خارج میگردد.
 • نظارت و کنترل بر صدور قبوض انبار.
 • نظارت مستمر بر نحوه نگهداری وسائل و اقلام موجود در انبارها.
 • پیش بینی مایجتاچ معاونتها و سازمانهای مختلف واحد.
 • اعمال و اجرای صحیح قوانین و مقررات و آیین نامه ها و ضوابط استخدامی اداری واحد.
 • نظارت بر حسن انجام امور کارگزینی.
 • نظارت بر امور انتشارات دانشگاه.
 • انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق