اداره کارگزینی و رفاه کارکنان

رئیس اداره کارگزینی و رفاه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 

دکتر میترا بیات

دانش آموخته دکتری، جامعه شناسی سیاسی، علوم اجتماعی

       

تحصیلات

۱۳۹۹  دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

۱۳۸۳  کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

۱۳۷۸  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

سوابق آموزشی و پژوهشی

1385-1392 استاد مدعو مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

1385-1392 استاد مدعو جامعه شناسی، علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

1383-1384 استاد مدعو مترجمی زبان انگلیسی آموزشکده عالی سما واحد اراک

1379-1379 استاد مدعو مترجمی زبان انگلیسی موسسه زبان انگلیسی ادیب شهر جدید مهاجران

1378-1378 استاد مدعو مترجمی زبان انگلیسی موسسه فرهنگی دانشمند- اراک

    

سوابق اجرایی

1398- تاکنون  رئیس اداره کارگزینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

1385-1398  مسئول کارگزینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

1380-1385  کارگزین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 

شرح برخی از فعالیت ها
 
  •  انجام کلیه امور استخدامی از قبیل انتصابات، ارتقاء، ترفیع، مرخصی، ماموریت، معذوریت، بازنشستگی، از کارافتادگی و بازخرید کارکنان در کلیه سطوح.
  • بررسی فرمهای تنظیم شده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت آنها.
  • رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع و بازنشستگی کارکنان واحدها.
  • دریافت و بررسی رونوشت کلیه احکام استخدامی اعم از انتصاب، انتقال، ترفیع، خروج از خدمت جهت انطباق آنها با ضوابط و مقررات مربوط.
  • صدور حکم کارگزینی کارمندان.
  • انجام امور مربوط به بیمه کارکنان.
  • همکاری در تهیه طرحهای لازم برای ایجاد تسهیلات جهت اعطاء کمک نقدی به کارکنان و نظارت بر حسن اجرای این طرحها.
  • همکاری در تهیه لوایح دفاعی در مورد شکایت مستخدمین بازنشسته، از کارافتاده و وراث مستخدمین فوت شده جهت طرح در مراجع قضایی.
  • شرکت در جلسات و محاکم حل اختلاف و پاسخگویی به شکایاتی که بر علیه دانشگاه طرح می گردد برابر ضوابط و مقررات.
  • انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق