اداره کارگزینی و رفاه کارکنان

معرفی رییس اداره کارگزینی
 
 
 
نام و نام خانوادگی: سید مصطفی نبوی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مدیریت

 

شرح برخی از فعالیت ها