اداره کارگزینی و رفاه کارکنان

 
 
شرح برخی از فعالیت ها
 
  •  انجام کلیه امور استخدامی از قبیل انتصابات، ارتقاء، ترفیع، مرخصی، ماموریت، معذوریت، بازنشستگی، از کارافتادگی و بازخرید کارکنان در کلیه سطوح.
  • بررسی فرمهای تنظیم شده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت آنها.
  • رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع و بازنشستگی کارکنان واحدها.
  • دریافت و بررسی رونوشت کلیه احکام استخدامی اعم از انتصاب، انتقال، ترفیع، خروج از خدمت جهت انطباق آنها با ضوابط و مقررات مربوط.
  • صدور حکم کارگزینی کارمندان.
  • انجام امور مربوط به بیمه کارکنان.
  • همکاری در تهیه طرحهای لازم برای ایجاد تسهیلات جهت اعطاء کمک نقدی به کارکنان و نظارت بر حسن اجرای این طرحها.
  • همکاری در تهیه لوایح دفاعی در مورد شکایت مستخدمین بازنشسته، از کارافتاده و وراث مستخدمین فوت شده جهت طرح در مراجع قضایی.
  • شرکت در جلسات و محاکم حل اختلاف و پاسخگویی به شکایاتی که بر علیه دانشگاه طرح می گردد برابر ضوابط و مقررات.
  • انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق