اداره دبیرخانه مرکزی و بایگانی

نام و نام خانوادگی: ابوالفضل فارسیجانی

رشته تحصیلی: ...