اداره نقلیه

معرفی رییس اداره نقلیه

نام و نام خانوادگی:  فرهاد شاه صنمی