شرایط استفاده از مرخصی بدون حقوق

اهم موارد ذکر شده دربخشنامه های مربوط به مرخصی بدون حقوق

  • دارا بودن حداقل یک سال سابقه خدمت
  • نداشتن مرخصی استحقاقی ذخیره شده
  • احراز ضرورت استفاده از مرخصی توسط دانشگاه

تذکر

  • کسر ماهانه اقساط وام ها از حقوق ضامنین الزامی است.لذا قبل از اعطای مرخصی بدون حقوق ،باید ضامنین با مراجعه حضوری به امور مالی واحد،موافقت کتبی خویش را مبنی بر کسر اقساط وام از حقوق ایشان اعلام نمایند
  • استفاده از مرخصی بدون حقوق تا یک ماه با مجوز واحد، تا یکسال با مجوز منطقه و تا سه سال با مجوز اداره کل امور کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی امکان پذیر خواهد بود..
 
دانلود بخشنامه های مربوطه
 وام کارکنانی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می کنند.
 تفویض اختیار اعطای مرخصی بدون حقوق تا سقف حداکثر یک سال به دبیرخانه منطقه
 شرایط و ضوابط مرخصی بدون حقوق