تخفیف شهریه کارکنان دانشجو

 

اهم موارد ذکر شده در بخشنامه های تخفیف شهریه کارکنان

  • کلیه کارکنان تمام وقت و بازنشستگان دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدارس آزاد اسلامی، همسر و فرزندان تحت تکفل آنان که در یکی از واحدها یا مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی به تحصیل اشتغال دارند مشمول تخفیفی برای کارکنان غیر عضو هیأت علمی در مقاطع کاردانی،کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای معادل 10% (ده درصد) کل شهریه می شوند.
  • اعطای تخفیف مذکور منوط به رعایت حداقل واحد اخذ شده در نیمسال مربوط براساس آیین نامه آموزشی می باشد و در مواردی که دانشجو خارج از اراده خود نتواند تا سقف مجاز از دروس ارائه شده انتخاب کند مشمول تخفیف می شود.
  • اعطای تخفیف در هر نیمسال با ارائه گواهی اشتغال به کار توسط اداره کل امور کارکنان سازمان مرکزی و یا با امضای بالاترین مقام مسئول واحد دانشگاهی مربوط امکان پذیر می باشد.
  • حداکثر میزان اعطای تخفیف در طول تحصیل برای دوره های کاردانی (پیوسته و ناپیوسته)،کارشناسی ناپیوسته،کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 نیمسال و کارشناسی 4 نیمسال ، کارشناسی ارشد پیوسته 5 نیمسال و دکترای حرفه ای نیز 5 نیمسال تحصیلی می باشد.
  • چنانچه دانشجو مشروط شود در نیمسال بعد مشمول تخفیف نمی شود.
شرایط شاغل (همکار) دانشگاه جهت استفاده از تخفیف دانشجویی
  • اشتغال به کار تمام وقت و هم زمان با دوران تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی
  • داشتن حداقل یک سال سابقه خدمت تمام وقت در دانشگاه آزاد اسلامی
  • رضایت کامل بالاترین مقام اجرایی در واحد های دانشگاهی و معاونت مربوط در سازمان مرکزی از نحوه رفتار و عملکرد شاغل
دانلود بخش نامه های مرتبط

 بخشنامه شماره 654/23 مورخ 14/09/1367

 بخشنامه شماره 415962/80 مورخ 19/10/1389