آیین نامه مرخصی کارکنان

موضوع: اهم موارد ذکر شده در آئین نامه مرخصی های کارکنان

  • مستخدمین دانشگاه در برابر یک سال خدمت ، استحقاق یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا و فوق العاده های مستمر دریافتی را دارند.
  • استفاده از نیمی از مرخصی استحقاقی سالانه الزامی است.
  • نیمه دیگر مرخصی استحقاقی سالانه در صورت عدم استفاده ذخیره می گردد و حداکثر میزان ذخیره مرخصی در طول خدمت سه ماه خواهد بود.
  • حداکثر مدتی که مستخدم در یک سال می تواند از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی ذخیره شده سنوات قبل استفاده نماید جمعاً دو ماه می باشد.
  • مرخصی کمتر از یک روز در هر ماه توسط کارگزینی محاسبه و جزو مرخصی استحقاقی منظور می شود.استفاده از مرخصی ساعتی نیز موکول به درخواست مستخدم و تأیید سرپرست مربوطه خواهد بود.
  • به دوران مرخصی بدون حقوق و ایام تعلیق مرخصی استحقاقی تعلق نمی گیرد.
  • روزهای تعطیل ما بین ایام مرخصی جزو مرخصی محسوب نخواهد شد.

 

دانلود فایلهای مربوطه
  آئین نامه مرخصی های کارکنان به شماره 20392 مورخ 23/05/1369