عدم احتساب اضافه کار صبح

موضوع: عدم احتساب اضافه کاری صبح

در اجرای نامه شماره 499465/53 مورخ 17/12/89 سازمان مرکزی به اطلاع می رساند، شروع ساعت کار کارکنان 7:30 می باشد و قبل از ساعت مذکور هیچ گونه ساعتی بابت اضافه کار پرداخت نخواهد شد.