ضرورت استفاده از مرخصی استحقاقی

موضوع استفاده از مرخصی استحقاقی

در اجرای بخشنامه داخلی به شماره 722-01 مورخ 90/4/8 استفاده از نیمی از مرخصی استحقاقی سالانه الزامی می باشد و در مورد عدم استفاده از ذخیره مرخصی نیز واحد هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال ذخیره مرخصی باقی مانده و یا بازخرید آن نخواهد داشت.