کمک هزینه کفن و دفن

 

موضوع:کمک هزینه کفن و دفن- فقط مختص بیمه شده اصلی (تامین اجتماعی)

با ارائه مدارک زیر می توان برای دریافت کمک هزینه کفن و دفن اقدام نمود:
  • گواهی فوت بیمه شده یا مستمری بگیر
  • اصل دفترچه درمانی متوفی
  • ارائه فیش پرداختی به محل دفن متوفی

تذکر:

پرداخت مبلغ فوق به ترتیب اول به همسر و بعد به فرزندان تعلق می گیرد.