شرایط بازنشستگی

 

موضوع: شرایط بازنشستگی

  1. دارابودن حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه.

  2. سن آقایان 60 سال تمام و سن بانوان 55 سال تمام باشد.

  3. بیمه شدگانی که 30 سال تمام کارکرده و حق بیمه پرداخت کرده باشند در صورتی که سن آقایان 50 سال و سن بانوان 45 سال تمام باشد می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند.

  4. بیمه شدگانی که دارای 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند بدون در نظر گرفتن شرایط سنی مقرر می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند.

  5. بانوان بیمه پرداز می توانند با 20 سال سابقه کار و 42 سال سن تقاضای بازنشستگی (با شرایط خاص) نمایند.