در خصوص استراحتهای پزشکی

موضوع : اطلاعیه بیمه در خصوص استراحت های پزشکی

به قرار مسموع ضوابط بیمه در خصوص استراحت های پزشکی به شرح اطلاعیه ذیل می باشد.

 

 

bime_6416.png