معاونت توسعه و مدیریت منابع

حوزه توسعه و مدیریت منابع

 

ماموریت حوزه

ماموریت اصلی حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع تامین تمامی ملزومات دانشگاه در حوزه های آموزش، پژوهش، فرهنگی و عمرانی است خوشبختانه طی چندین سال گذشته این ماموریت به نحو شایسته ای به انجام رسیده است.

بخشی از وظیفه تامین نیازهای انسانی، حفظ و رعایت ضوابط و مقررات دانشگاه، دادن پاداش و تامین روحیه و وسایل راحتی و آسایش خاطر کارکنان و آموزش آنان در حد مقدورات به عهده معاونت اداری و مالی است. گزارش های ارایه شده مبین آن است که این ماموریت نیز در حد امکانات دانشگاه به خوبی انجام شده است.

اهم اهداف حوزه

این معاونت مسئولیت دارد ساختار سازمانی واحد را تنظیم و با اقتضای زمان تغییرات لازم را درآن اعمال نماید. تهیه و تنظیم ساختار سازمانی نیازمند ایجاد توازن و سازگاری بین دو اقدام پایه ای و در عین حال ناسازگار با یکدیگر است یکی تقسیم کار میان وظایف گوناگون و دیگری هماهنگ ساختن این وظیفه ها به گونه ای که انجام کارهای دانشگاه  را فراهم کند. تمامی فعالیت‌های مالی و پولی دانشگاه نیز توسط این معاونت انجام می پذیرد. دریافت شهریه از دانشجویان و هزینه نمودن آن براساس سند بودجه واحد و رعایت قوانین و مقررات ذیحسابی دانشگاه وظیفه خطیر حوزه معاونت اداری و مالی است که براساس ضوابط دانشگاه اقدام می گردد.

نگاهی گذرا به وظایف و کارکردهای حوزه معاونت اداری و مالی این نکته را آشکار می سازد که همانند حوزه های دیگر دانشگاه ، واحدهای تخصصی حوزه معاونت اداری و مالی برای تامین و پشتیانی دانشگاه کوشش می کنند؛ در واقع این واحدها به تعبیری، می توانند ستاد پشتیبانی دانشگاه تلقی شوند. اداره کل امور مالی با واحدهایی چون صندوق رفاه دانشجویی، ذیحسابی، دریافت و درآمدها، بودجه و اعتبارات و اداره کل امور اداری با واحدهایی مثل اداره کارگزینی  ، تدارکات ، آموزش نیروی انسانی ، انتشارات دانشگاه و همانند آنها، ستاد پشتیبانی واحد را تشکیل می دهند.

تلفن: 33412153