صندوق رفاه

صندوق رفاه

  • تسهیل در امور مالی دانشجویان و فراهم آوردن امکاناتی برای آنهاست به نحوی که بدون مواجه شدن با دشواری خاص بتوانند شهریه خود را تامین و پرداخت نماید.

  • کسب رتبه اول در شش سال متوالی از سال 1386 تا 1391 در بین کلیه واحد های جامع دانشگاه آزاد اسلامی کشور

تلفن:   صندوق رفاه خواهران: 33412163 

           صندوق رفاه برادران:  33412167