تدارکات

 

 

 

 

 تدارکات

  •       خرید اقلام و تجهیزات مورد نیاز دانشگاه .
  •       تشکیل کمیته تجهیز و تأمین کالای دانشگاه به منظور هدفمند سازی و صرفه جویی در خرید اقلام مورد نیاز.

  •       تدوین فرآیند خرید به منظور تسهیل روند درخواست کالا توسط قسمت های مختلف دانشگاه .