مجتمع آموزشی فرهنگی رامسر

مجتمع آموزشی فرهنگی رامسر

توجه به امکاناتی رفاهی برای خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی نیز مورد توجه خاص بوده است. مجتمع آموزشی فرهنگی رامسر همواره در این زمینه پیشتاز بوده است و به همین دلیل به عنوان مجتمع نمونه در ستاد و اسکان نوروزی سال 89، 90 و 91 انتخاب شده است